หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ได้สรุปผลการตรวจสอบสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 09:17 น.)

 

 

 25564
                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามตารางการ      ตรวจสอบ   ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ  และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งส่งผลที่ดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 

                       หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรียอยุธยา เขต 2  ได้กำหนดตารางการตรวจสอบการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการควบคุมทางการเงิน  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ 2556   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2556  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

chamapon
นางชมาภรณ์ ศรีสุข
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสาร DownLoad

บทความที่ผ่านมา