หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2555    โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่  เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง  เป็นไปตามสิทธิที่ได้รับและเป็นไปโดยถูกต้อง  ตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
           โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  จะดำเนินการตรวจสอบในเดือนมีนาคม 2555  และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

บทความที่ผ่านมา